Home 香港正妹

2022 值得關注香港女仔大集合 IG以外個個都有開TG Group

4902

Jdaily之前報導咗好多女仔,其實有好多香港都值得關注,呢家精選2022 值得關注香港女仔大集合,蒐集了大量香港女仔IG,集合了眾受歡迎正妹KOL列表。分享新彈起香港女生TG Group。發現原來呢D又有女仔開TG粉絲群,互動更多派福利。

正妹個人群組/頻道
Ashely 宛彤 TG Group – https://t.me/ashleyyuentung
Carrie Li TG Group – https://t.me/iamcarrieli
Bernice 點點 TG Group – https://t.me/berniceyc
米 MICSIN TG Group – https://t.me/+BQWXi3jWPyo1Nzll
Lia 王莉雅 TG Group – https://t.me/liawongg
Cherrybb TG Group – https://t.me/cherrybbheiling
圖源:

TG,IG