Home 香港正妹

香港蘋果日報停刊成回憶 一齊回味「中環我至靚」圖集

11432

香港蘋果日報停刊,昨天24日將會係最後一份實體報紙,網站亦將於午夜後停止更新。26年歷史陪伴大家風風雨雨,敢於報道真相媒體被政權摧毀,不少民眾以表支持漏夜搶購珍藏,更打破紀錄有100萬份,各界人士施以援手幫助蘋果工作記者。停刊消息網上熱論,網民均均分享蘋果日報珍藏回憶,一齊回顧當年大受歡迎「中環我至靚」圖集吧!

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON
圖源:蘋果日報