Home 網絡熱話

美國情侶地鐵月台做運動 膽大包天對鏡頭舉勝利手勢

3050

唔少人都喜歡在家中做運動,不過有時會情不自禁,唔少人都忍唔住到公眾地方做運動,更有不少人話土地問題,當中有一對美國情侶最近就係地鐵月台度做運動,被偷拍的他們更興奮對鏡頭舉ROCK手勢,條片係Twitter瘋傳。大家一齊睇下:

美國情侶地鐵月台做運動:

原片

圖源:截圖

Avo男士癌症保障 用優惠碼「JDAILY」額外高達75折:
https://www.heyavo.com/