Home 娛樂新聞

香港名模Jessica C沙灘晒太陽 比堅尼湊仔疑似走光

5649

身材出眾有「警鐘胸」之稱的香港名模Jessica C成為人妻之後搬到美國生活,Jessica C亦常常在IG分享生活片段。最近她在IG Story上載與一對子女去沙灘玩的片段,身穿比堅尼的Jessica C盡顯澎湃身材,完全睇唔出已經生左2個小朋友。而當中Jessica C攬着囝囝自拍時泳衣輕微走位,有眼利的網友指「有嘢睇!」

比堅尼湊仔疑似走光:

近期IG 相:

以前既相:

http://instagram.com/Jesscambensy/

Avo男士癌症保障 用優惠碼「JDAILY」額外高達75折:
https://www.heyavo.com/