Home 網絡熱話

台灣醫生正妹婷瑜愛唱歌 翻唱四葉草《好想你》大受歡迎

1613

武漢肺炎肆虐,全球都做好防疫,醫生工作亦繁忙同埋責任重大。台灣醫生正妹婷瑜在高雄醫學大學附設醫院任職,負責核子醫學,即係利用放射製劑來診斷及治療疾病,是目前常見的醫療檢測方式之一。

辛苦工作脫下制服嘅佢,其實好鍾意音樂, 熟練彈鋼琴同埋吉他自彈自唱,將表現分享到IG上,唔少粉絲都被佢清純的樣子,有氣質同埋美妙嘅歌聲而吸引。

佢仲翻唱朱主愛嘅《好想你》大受歡迎,唔少人表示好聽過主唱,大家仲搵佢地兩個做大對比,一齊睇下:

台灣醫生正妹婷瑜翻唱:

朱主愛《好想你》:

台灣醫生正妹婷瑜:

圖源:https://www.instagram.com/tinyumusic/