Home 網絡熱話

越南Twins孖妹緊身傳統服飾 穿出玲瓏浮凸好身材

4850

每個地方都有不同特色的傳統服飾,其中喺越南就有呢種有D似中國旗袍的傳統服飾,越南文叫奧黛(Ao Dai)。呢種Ao Dai,會好能夠突顯女士們玲瓏浮凸的線條,一齊睇下呢對越南Twins孖妹的演繹。

IG其他日常相

圖源:https://www.instagram.com/thhang191/