Home 網絡熱話

台灣正妹小護士Lucy孫儀如 長灘島海邊比基尼大解放

4097

好多人都可能對Lucy孫儀如呢個名有D印象,因為當年佢仲讀緊護士學校的時候我地都已經有報導過佢。如今都過左一段長時間,估唔到佢依舊係咁性感。早排Lucy放假的時候就去左長灘島海邊玩,仲黎左個比基尼大解放!

 

https://www.instagram.com/lucy830810/