Home Uncategorized

國際知名女DJ Soda西班牙郵輪打碟好興𡚒 白色Deep V泳裝勁歌熱舞

17666

作為一個IG擁有3百多萬fans的國際知名女DJ,DJ Soda喺世界各地都好有多fans,成日都去到唔同地方打碟。啱啱佢就去左西班牙上郵輪打碟,而喺佢IG到亦都放左一段短片,著住白色Deep V泳裝勁歌熱舞,睇得出佢真係好興𡚒!

見到佢打碟嘅相搞到我都好想去現場睇下:

早排佢去左泰國玩潑水節條片都爆紅:

IG仲有好多正相:

 

https://www.instagram.com/deejaysoda/