Home 娛樂新聞

網上熱門嘅「放手飲珍奶」 有香港女子Ying_mika大擔挑戰

9590

最近網上熱門嘅「放手飲珍奶」大挑戰,用心口來托住杯珍奶來飲,唔係個個都玩到。
最先由日本開始,之後到台灣,最近見到香港都有

有香港女子大擔挑戰:
(圖片來自workhard攝影師、IG @Ying_mika)

 

早前日本既:

日本新興挑戰「放手飲珍奶」 只有真正的波霸奶茶先做到

 

 

 

 

 

「放手飲珍奶」挑戰傳到台灣 一眾台灣女生勇敢應戰大飲波霸奶茶

 

 

 

圖片來自Work hard攝影師,IG,Jdaily圖庫