Home 娛樂新聞

日本寫真女星 栗田恵美著迷彩比堅尼打野戰

7393

打War Game既刺激又好玩,係好多男士最愛嘅活動,不過打War Game就唔係男士嘅專利!原來日本寫真女星栗田恵美都會打War Game,而且仲係著住迷彩比堅尼打!搞到一眾網友都想邀請佢:不如一齊瘋狂打野戰!

 

 

 

https://www.instagram.com/kurita__emi/