Home Uncategorized

台灣模特兒機機·林少榆菲律賓旅遊 酒店泳池做擴胸運動

11983

個個人都知道,游水之前要做熱身運動,如果唔係好易會抽筋!

台灣模特兒機機·林少榆去菲律賓旅遊既時候,喺酒店泳池落左水,先驚覺自己未做熱身運動!於是喺水入而補做返:

然後機機喺菲律賓影左好多靚相:

https://www.instagram.com/ggshacylin/