Home 娛樂新聞

同朱晨麗去一間酒店影同一個景 蔚雨芯都來泳裝「女神撥頭」姿勢

22957

早前就睇過朱晨麗去左峇里島放假,著住水著喺蔚藍天下撥頭咁影相。原來蔚雨芯喺IG都登左相,一樣係呢個景呢個泳池,都係同一個「女神撥頭姿勢」,唔知邊個好睇D呢?

蔚雨芯:

蔚雨芯 蔚雨芯2 蔚雨芯3 蔚雨芯4

朱晨麗:

朱晨麗去峇里島放鬆一下 水著喺蔚藍天下撥頭

朱晨麗 水著R頭朱晨麗 水著R頭2朱晨麗 水著R頭4朱晨麗 水著R頭5

 

再睇多下蔚雨芯:

[圖集] 曾拍《微交少女》的蔚雨芯Rainky 性感出席活動曬身材

蔚雨芯cover

蔚雨芯2 蔚雨芯21 蔚雨芯20

蔚雨芯10 蔚雨芯16 蔚雨芯15 蔚雨芯14 蔚雨芯13

拍過《微交少女》:

蔚雨芯18 蔚雨芯17

https://www.instagram.com/rainkywai/?hl=zh-hk