Home 娛樂新聞

[多圖精華] 林志玲谷胸現身北京機場 42歲依然好Fit

14503

有「台灣第一名模」之稱既林志玲,最近谷胸現身北京機場成為一時熱門話題,而家42歲既佢仍然好Fit:

林志玲 谷胸 林志玲 谷胸5

林志玲 谷胸2 林志玲 谷胸3 林志玲 谷胸6

最近IG既圖:

林志玲 谷胸7 林志玲 谷胸8 林志玲 谷胸9

唔夠喉再Search多啲:

林志玲 谷胸10 林志玲 谷胸11

 

林志玲 谷胸13 林志玲 谷胸14 林志玲 谷胸15

林志玲 谷胸18

林志玲 谷胸16 林志玲 谷胸17

圖片來自CK101、東森新聞、視覺中國