Home 網絡熱話

台灣黑男首次黎香港街頭玩配對 氣質大眼Jessie被稱為「頂級美女」

26496

台灣黑男既街頭邱比特就係配對男女,平時都係喺台灣拍多,而最近就係首次黎到香港拍攝,於尖沙咀The One前拍攝。而片中女主角好有氣質又有對大眼,被稱為「頂級美女」,更加有網民極速搵到IG:

原片:

黑男 港女 黑男 港女2 黑男 港女3

已經有網民極速搵到佢係邊個黎,仲有水著添:

同黑男合照:
黑男 頂級美女Jessie

IG近照:

黑男 頂級美女Jessie2 黑男 頂級美女Jessie4 黑男 頂級美女Jessie5

黑男 頂級美女Jessie6 黑男 頂級美女Jessie7 黑男 頂級美女Jessie8

水著圖:
黑男 頂級美女Jessie9 黑男 頂級美女Jessie12

黑男 頂級美女Jessie14 黑男 頂級美女Jessie15 黑男 頂級美女Jessie16

黑男 頂級美女Jessie17

Others:
黑男 頂級美女Jessie10 黑男 頂級美女Jessie11 黑男 頂級美女Jessie13

黑男 頂級美女Jessie18 黑男 頂級美女Jessie19

https://www.instagram.com/jessietai_/