Home 娛樂新聞

【水著多圖】次次都係「最後一露」 陳靜Dada峇里渡假靚人靚景大解放

36932

唔少人新年放假都會出遊渡假,最新陳靜Dada新年期間就去到峇里,喺泳池度影三點式寫真。

Dada仲透過媒體話係「最後一露」添,見到咁靚風景而忍唔住影多幾張。一連幾日咁登相,今次就來一個圖集:

圖片來自 https://www.instagram.com/dadachan/

陳靜DADA峇里1 陳靜DADA峇里2 陳靜DADA峇里3

陳靜dada 賀歲波 陳靜dada 賀歲波2 陳靜dada 賀歲波3

陳靜DADA峇里4 陳靜DADA峇里5 陳靜DADA峇里6

陳靜DADA峇里7

之前既圖:
陳靜 DaDa IG3 陳靜 DaDa IG2 陳靜 DaDa IG 陳靜 DaDa7 陳靜 DaDa6 陳靜 DaDa4 陳靜dada33 陳靜dada38 陳靜dada32 陳靜dada31 陳靜dada24

陳靜dada20 陳靜dada19 陳靜dada18 陳靜dada17 陳靜dada22 陳靜dada21 陳靜dada16 陳靜dada9

陳靜dada8 陳靜dada34 陳靜dada14B 陳靜dada14 陳靜dada2 陳靜dada3 陳靜dada

https://www.instagram.com/dadachan/