Home 娛樂新聞

限奶令下的《3日2夜》無左溫泉環節 加入劇情元素由Model卓楓而去塞班島

19705

大台限奶令下,靠水著同溫泉打響名堂既旅遊節目《3日2夜》就首當其沖,個節目就仲喺度但就改變曬風格。由最初1個主持,四圍浸溫泉,到而家2個主持去,仲加入劇情元素(呢一集係男女感情)。

最近呢一集就有由Model出身嘅卓楓而Candice去塞班島:
卓楓而 3日2夜 卓楓而 3日2夜2 卓楓而 3日2夜3
卓楓而 3日2夜4 卓楓而 3日2夜5 卓楓而 3日2夜6 卓楓而 3日2夜7 卓楓而 3日2夜8

卓楓而 3日2夜9 卓楓而 3日2夜10 卓楓而 3日2夜11 卓楓而 3日2夜12 卓楓而 3日2夜13 卓楓而 3日2夜14 卓楓而 3日2夜15 卓楓而 3日2夜16 卓楓而 3日2夜17

卓楓而Candice資料:
佢係由Model出身,報導就話佢似Angelababy,早前17年就出過一本寫真《Hello! Candice》

https://www.instagram.com/c4candice/

 

卓楓而 j 卓楓而 j2 卓楓而 j3 卓楓而 j4 卓楓而 j5