Home 娛樂新聞

《溏心風暴3》第8集 鄧以婷池邊大曬三點式最搶眼

24195

大台台慶劇《溏心風暴3》 播到第8集30幾分鐘左右,喺限奶令下,鄧以婷仍然跑出喺池邊曬三點式,鏡頭仲定住咁影左都有好幾秒:

溏心風暴3 鄧以婷 溏心風暴3 鄧以婷2 溏心風暴3 鄧以婷3 溏心風暴3 鄧以婷4 溏心風暴3 鄧以婷5 溏心風暴3 鄧以婷6 溏心風暴3 鄧以婷7 溏心風暴3 鄧以婷8 溏心風暴3 鄧以婷9

溏心風暴3 鄧以婷10 溏心風暴3 鄧以婷11

[efb_likebox fanpage_url=”jdailyhk” box_width=”350″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ animate_effect=”fadeIn” ]

溏心風暴3 鄧以婷12 溏心風暴3 鄧以婷13 溏心風暴3 鄧以婷14

溏心風暴3 鄧以婷15 溏心風暴3 鄧以婷16 溏心風暴3 鄧以婷17

之前都有提過,鄧以婷有機會跑出,演出機會多:

《誇世代》森美被迷暈陷害 慘遭性感女郎鄧以婷逼影床照

誇世代 鄧以婷 誇世代 鄧以婷2 誇世代 鄧以婷3 誇世代 鄧以婷4 誇世代 鄧以婷5 誇世代 鄧以婷11