Home 娛樂新聞

岑麗香出動白式比堅尼都無用 溏心風暴3收視插水

22011

大台重頭據溏心風暴3好似好有頭威咁,但播左一陣後睇返收視率就不停插水,跌到得21.5點,同《愛回家開心速遞》21.1點不相伯仲。

就算喺前日果集有岑麗香三點式都無用:

岑麗香 溏心風暴 岑麗香 溏心風暴2 岑麗香 溏心風暴3 岑麗香 溏心風暴4

岑麗香 溏心風暴5 岑麗香 溏心風暴6 岑麗香 溏心風暴7

更多岑麗香:

岑麗香cover 岑麗香7 岑麗香6 岑麗香5 岑麗香2 岑麗香

岑麗香 岑麗香 岑麗香 岑麗香

https://www.instagram.com/heungheungeliza/?hl=zh-tw