Home 網絡熱話

[IG正妹] 深藏不露的台灣正妹 – 林芷葳

26570

最近Jdailyhk IG出左一個正妹,張相睇落就係一般食野相,但睇真就會發現其實係深藏不露,入埋IG後睇見到泳照時就更大發現:

深藏不露的IG相:

林芷葳wei226 林芷葳wei2262

認真時:
林芷葳wei2263 林芷葳wei2264

林芷葳wei2265 林芷葳wei2267

 

More:
林芷葳wei2266 林芷葳wei2268

林芷葳wei2269 林芷葳wei22610

https://www.instagram.com/wei_226/