Home 香港正妹

幾索既大波長腿女球迷 名叫Manchester Yeung

80326

今日中港大戰, 一於出個女球迷相集。

有個女球迷, 自稱好鐘意曼聯, 仲要改埋英文名叫manchester yeung….諗唔明…

不過照去圖:

撐自己人! 港隊勁揪‬

香港好波

香港球迷 香港球迷4 香港球迷7

再黎:

香港球迷2 香港球迷3

香港球迷5 香港球迷6

 

香港球迷8 香港球迷9

 

 

https://instagram.com/hoyiyeung/