Home 網絡熱話

[經典] 集合曬三個元素MK、學生、校服妹

139803

同一個檔期,四套電影「我的少女時代」、「哪一天我們會飛」、「同班同學」、「王家欣」都不約而同地狂sell回憶、學生時代既主題,帶出咩point?

相信係「學生妹」「校服」「mk妹」肯肯定係個無得輸既永恒經典
文中呢堆相三合一大集合,你到底J左幾多百次?
我相信,總有一天我們會再J

學生妹 學生妹

學生妹2

學生妹2 學生妹3 學生妹3

學生妹4 學生妹5 學生妹6

【多圖】點解香港囡囡D腳可以咁淫賤2 【多圖】點解香港囡囡D腳可以咁淫賤5

【多圖】點解香港囡囡D腳可以咁淫賤7 【多圖】點解香港囡囡D腳可以咁淫賤8 【多圖】點解香港囡囡D腳可以咁淫賤9 【多圖】點解香港囡囡D腳可以咁淫賤10 【多圖】點解香港囡囡D腳可以咁淫賤11

學生妹

學生妹2 學生妹3 學生妹4 學生妹5

學生妹6

 

 

 

*以上圖片皆流傳於互聯網多年, 如果有任何版權/私隱問題,請與網主聯絡處理。