Home IG女神 中國

大陸電影公司為揀選「胸部替身」 搞左個2018胸模選拔賽

8581

世界上選美比賽多如繁星,周不時都出現各種選美比賽,而大陸最近就有一個奇怪選美,要選胸模選拔賽,挑出女角出來參演電影。

而當中又有比堅尼,又要夾手機夾波波咁,得獎者就可以得到電影合約,有機會喺電影度影到自己,成某某大演員既體身替身,睇到最尾有得獎者:

胸模選拔賽 胸模選拔賽2 胸模選拔賽3 胸模選拔賽4
胸模選拔賽5

胸模選拔賽18 胸模選拔賽15.2 胸模選拔賽17

胸模選拔賽7 胸模選拔賽8 胸模選拔賽9
胸模選拔賽10 胸模選拔賽12

胸模選拔賽15.1胸模選拔賽14胸模選拔賽14

最後得獎佳麗係:

胸模選拔賽16