Home 旅遊玩樂

鄧以婷有潛力被TVB力捧 黎緊將會主持《3日2夜》到日本鳥取浸溫泉

5401

要睇大台力捧邊幾個,除左劇集之外都可以留意一下《3日2夜》有邊個主持。由Model出身既鄧以婷,參與過《街坊廚神》,最近喺《誇世代》有出鏡,黎緊仲會有份主持《3日2夜》,到日本鳥取浸溫泉
睇黎有望被大台力捧。

睇下圖:
最新3日2夜:
鄧以婷 3日2夜 鄧以婷 3日2夜3

最近誇世代:
誇世代 鄧以婷 誇世代 鄧以婷3 誇世代 鄧以婷4

之前拍過幾個節目:
鄧以婷 街坊廚神cover

鄧以婷-街坊廚神鄧以婷-街坊廚神鄧以婷-街坊廚神鄧以婷-街坊廚神 鄧以婷-街坊廚神 鄧以婷-街坊廚神

仲係大閘蟹小姐黎添:
鄧以婷-街坊廚神 鄧以婷-街坊廚神

Model出身:

Irina Tang Irina Tang3 Irina Tang10 Irina Tang6 Irina Tang7