[IG正妹] 台灣短髮女生-小燕 配上牛仔衫就是超襯!

10572

今日又睇一個IG正妹,大眼短髮可愛女生-小燕。
最近憑一輯牛仔吊帶衫而深受注意:
短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕
短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕之前拍過MV-黃宥傑 眼淚拌飯:
短髮可愛女生-小燕

睇完記得like埋facebook:

其實佢早前係長頭髮的,你覺得長髮好睇定短髮?
短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕
短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕 短髮可愛女生-小燕

https://www.instagram.com/melody908yen/