Home IG女神

[激戰] 男女混合MMA 意大利女拳手出絕招夾頭 夾到對手投曬降

4661

最近viutv搞作多多,唔少真人show節目都引起唔少話題,其中最近既G1格鬥會咁,女子MMA都的確幾好睇。但其實意大利都班靚女好鐘意野MMA,仲勁到同男士挑機,黎個男女混何大戰,仲要打到成立左個博擊會,打比賽贏獎金。

睇佢地個網都有唔少靚女,今次就睇下呢個20歲既女拳手Andrea,model既身型但超好打!

italy mma Andrea italy mma Andrea2 italy mma Andrea3


italy mma Andrea5

italy mma Andrea4

 

Italian Female Wrestling : Andrea vs Nick

 

 

http://www.italianfemalewrestling.com/