Home 娛樂女星

眼鏡娘游蕙禎為梁天琦助選拉票

9828

昨日既立會新界東補選,深愛巴打歡迎既游蕙禎都落區為梁天琦拉票,呢個眼鏡娘look又點睇?

游蕙禎 游蕙禎2

[青年新政游蕙禎] 幾百票僅負梁美芬 網民嘲選民視力有無問題

[二揀一] 韓國惠晶 VS 香港蕙禎