Home 正妹女神

[MALAYSIA的揸波] 笑容滿分既馬拉歌手四葉草

20252

好耐無覺得有女仔竟然可以笑得咁甜咁好睇

我Professor.J就係俾依幾張相吸引左

四葉草_JoyceChu_35 四葉草_JoyceChu_36 四葉草_JoyceChu_38

因為佢真係笑得好好睇

四葉草_JoyceChu_01 四葉草_JoyceChu_02 四葉草_JoyceChu_03 四葉草_JoyceChu_04 四葉草_JoyceChu_05
四葉草_JoyceChu_06 四葉草_JoyceChu_07 四葉草_JoyceChu_08 四葉草_JoyceChu_09 四葉草_JoyceChu_10

四葉草_JoyceChu_46 四葉草_JoyceChu_47四葉草_JoyceChu_48 四葉草_JoyceChu_49 四葉草_JoyceChu_50 四葉草_JoyceChu_51

雖然個個都話佢身材一般,但其實夠就得啦!

四葉草_JoyceChu_11 四葉草_JoyceChu_12 四葉草_JoyceChu_13 四葉草_JoyceChu_14 四葉草_JoyceChu_15四葉草_JoyceChu_16 四葉草_JoyceChu_17 四葉草_JoyceChu_18 四葉草_JoyceChu_19 四葉草_JoyceChu_20

四葉草_JoyceChu_33 四葉草_JoyceChu_34

又有一對長腿

四葉草_JoyceChu_21 四葉草_JoyceChu_22 四葉草_JoyceChu_23 四葉草_JoyceChu_24四葉草_JoyceChu_25 四葉草_JoyceChu_26 四葉草_JoyceChu_27 四葉草_JoyceChu_28 四葉草_JoyceChu_29 四葉草_JoyceChu_30 四葉草_JoyceChu_31 四葉草_JoyceChu_32

佢表演方式以自彈自唱為主

四葉草_JoyceChu_39 四葉草_JoyceChu_40 四葉草_JoyceChu_41 四葉草_JoyceChu_42 四葉草_JoyceChu_43 四葉草_JoyceChu_44 四葉草_JoyceChu_45

而佢既首本名典係[Malaysia揸波]Malaysia Chabor

真心好正!

 

SOURCE: FACEBOOK  YOUTUBE